ΣΕΠΤΗ ΣΤΟΑ ΑΔΩΝΙΣ Αρ.5

Η Σεπτή Στοά ΑΔΩΝΙΣ Αρ.5 εν Ανατολή Λευκωσίας ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 17 Απριλίου 1961 με το πρώτο γραπτό κείμενο που στάλθηκε στο Ύπατο Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Απόσπασμα του κειμένου αναφέρει:

«Φιλτ.﮲. και Εν.﮲. Αδ.﮲.

Οι κάτωθεν υποφαινόμενοι αδελφοί και τακτικά μέλη της Σεπτής Στοάς του Σόλων υπ. Αρ. 55 και εν Ανατολή Λευκωσίας, λαμβάνομε την τιμήν να υποβάλω μεν ότι αποφασίσαμε την ίδρυσιν νέας Στοάς υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος διά την πρόοδο του ημετέρου Τάγματος.»

Την επιστολή υπογράφουν έντεκα Αδελφοίꓽ Κώστας Θεμιστοκλέους (31ο), Δαυίδ Κωνσταντίνου (18ο), Μίκης Τιγγιρίδης (14ο), Δ. Φεσσάς Ιατρός (14ο), Αχιλλέας Ιωαννίδης (14ο), Μελής Τιγγιρίδης (4ο), Ρογήρος Χρ. Μιχαηλίδης (3ο), Αχιλλέας Κ. Ζαβαλλής (3ο), Χαρίδημος Ιερωνυμίδης (28ο), Ι. Καραγιαννάκης (30ο) και Κ. Γ. Τσέλλος Ιατρός (30ο).

Η καταρχήν έγκριση δόθηκε με την απάντηση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος με Αρ. Πρότασηςꓽ 869 και ημερομηνία 25 Μαΐου 1961, υπογεγραμμένη υπό του τότε Μεγ.﮲. Γεν.﮲. Γραμμ.﮲. Ενδ.﮲. Αδ.﮲. Παν. Χατζηπέτρου.

Στις 5 Ιουνίου 1961, γίνεται η πρώτη ειδική συνεδρία και αποφασίζεται ομόφωνα όπως την έδρα του Σεβασμίου να καταλάβει ο Αδ.﮲. Κώστας Θεμιστοκλέους και ακολούθως ομόφωνα εξελέγησαν οι προσωρινοί αξιωματικοί ως εξήςꓽ  Α’ Επ.﮲. Αδ.﮲. Ιωάννης Καραγιάννης, Β’ Επ.﮲. Αδ.﮲.Κώστας Τσέλλος, Ρητ.﮲.Αδ.﮲. Χαρίδημος Ιερωνυμίδης, Γραμμ.﮲. Αδ.﮲. Δαυίδ Κωνσταντίνου, Ταμ.﮲. Αδ.﮲. Αχιλλέας Ζαβαλλής, Α’ Δοκ.﮲. Αδ.﮲. Μίκης Τιγγιρίδης, Ελεον.﮲. Αδ.﮲. Μενέλαος Τιγγιρίδης, Τελ.﮲. Αδ.﮲. Ρογήρος Μιχαηλίδης, Στεγ.﮲. Αδ.﮲. Αχιλλέας Ιωαννίδης και Αρχιτ.﮲. Αρχιτρ.﮲. Αδ.﮲.  Δημήτριος Φεσσάς.

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως η νέα Στοά λάβει το όνομα AΔΩΝΙΣ, και μετέπειτα συντάχθηκε σχετικός πίνακας που στάλθηκε στη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Στις 21 Ιουνίου 1961 επιστολή από την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος με Αρ. Πρότασηςꓽ 1049 και υπογεγραμμένη από τον Μέγ.﮲. Διδ.﮲. Θρ. Βλησίδη και τον Μεγ.﮲. Γεν.﮲. Γραμμ.﮲. Παν. Χατζηπάνο πληροφορεί ότι κατά την συνεδρία της 20ης Ιουνίου 1961 το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος ενέκρινε ομόφωνα την ίδρυση της Στοάς υπό το διακριτικό όνομα ΑΔΩΝΙΣ και αύξοντα αριθμό 115. 

Στις 14 Οκτωβρίου 1961 γίνεται η πρώτη τακτική συνεδρία της Σεπ.﮲. Στ.﮲. ΑΔΩΝΙΣ Αρ. 115 και εκλέγεται το πρώτο Συμβούλιο Αξιωματικώνꓽ Σεβ.﮲. Αδ.﮲. Μίκης Τιγγιρίδης, Α΄Επ.﮲. Αδ.﮲. Χαρίδημος Ιερωνυμίδης, Β΄Επ.﮲. Αδ.﮲. Δαυίδ Κωνσταντίνου, Ρητ.﮲. Αδ.﮲. Δημήτριος Φεσσάς, Γραμμ.﮲. Αδ.﮲. Αχιλλέας Ιωαννίδης, Ταμ.﮲. Αδ.﮲. Αχιλλέας Ζαβαλλής, Α΄Δοκ.﮲. Αδ.﮲. Ρογήρος Μιχαηλίδης και Στεγ.﮲. Αδ.﮲. Μενέλαος Τιγγιρίδης.

Στις 12 Νοεμβρίου 1961 έλαβε χώρα με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια η τελετή εγκαθιδρύσεως της Σεπ.﮲. Στ.﮲. ΑΔΩΝΙΣ Αρ. 115.

Σταθμός στην ιστορία του Κυπριακού Τεκτονισμού και της Στοάς ΑΔΩΝΙΣ είναι και η ίδρυση της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου το 2006 όπου ο αριθμός της Στοάς από 115 και υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας, μετατράπηκε σε αριθμό 5 υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου.

Η Σεπ.﮲. Στ.﮲. ΑΔΩΝΙΣ αρ.5 από της ίδρυσής του συμμετέχει ενεργά σε όλες τις τεκτονικές δραστηριότητες. Έχει να επιδείξει πλούσιο τεκτονικό έργο με ποιοτικές συνεδρίες, εκδοτικό έργο, φιλανθρωπικές δραστηριότητες, διδυμοποίηση και ανταλλαγή επισκέψεων και εργασιών με τη Σεπτή Στοά ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Αθηνών υπ. Αρ. 41 και κοινές εργασίες με άλλες κυπριακές Στοές.

Η Σεπ.﮲. Στ.﮲. ΑΔΩΝΙΣ αρ.5 θα συνεχίσει την τεκτονική αποστολή της με κύριο προσπάθεια την πρόοδο της κοινωνίας μέσω λαξευμένων πολιτών ικανών να φέρουν την ανανέωση και την αλλαγή.